OPEN SPACE, Bryne 2018
OPEN SPACE, Bryne 2018

OPEN SPACE, Bryne 2018

A thorough and complete exhibition

Four artists explore the boundaries between abstract and specific space. And they do it well.

Anne Therese Tveita, Stavanger Aftenblad 3.4.2018

Bryne Kunstforening: Open Space. Hennie Ann Isdahl, painting and sculpture. Mona K. Lalim, painting. Christine Istad, photography. Lisa Pacini, sculpture. Four separate and distinctive art practices constitute the Open Space artist collective. At Bryne Kunstforening, their group show appears to have emerged from one single thought.

A clear common denominator
Together, the four artists Hennie Ann Isdahl, Lisa Pacini, Mona K. Lalim and Christine Istad, have created an exhibition with a clear common denominator: they are relating to the architectural space that comprises Bryne's old mill in a reciprocal intervention. Through material and sculptural qualities, color, air and light, as well as an almost intuitive conceptual approach, the artists are exploring and testing the boundaries between constructed and abstract space. Representing four different art practices based in painting, photo, installation and sculpture, the collective’s explorations are playful and effortless. Each exhibited work touches upon elements in the next, in this comprehensive and complete group show.

Hennie Ann Isdahl's minimalist sculpture, "Open Gate", literally provides a frame for the show; a large geometric aluminum frame standing firmly on its welded iron feet. In glowing orange and white, the abstract structure reflects the concrete exhibition space. The sculpture’s shape and color, and the space it creates, challenges the boundaries of two-dimensionality and three-dimensionality, appearing as a fusion between a painting's surface/frame and architecture.

Vulnerable, random
In the far end of the exhibition space is "Gates", another work by Isdahl, appearing as a close relative to the previous sculpture. The work consists of three similarly large square aluminum frames, painted in a monochrome blue. The frames support each other in an apparently random and vulnerable structure that threatens to fall apart at any moment.
Isdahl has deconstructed the exhibition space to the extent that empty space makes up its largest component.

Deconstruction
Deconstruction appears as a recurring theme in the show. Such as in Lisa Pacini's sculpture «Soft Labyrinth». In her work, Pacini will often deconstruct classical architecture and recreate ancient, architectural shapes in sculptural works. "Soft Labyrinth" is evoking the shape of Casa del Labirinto known from the ruins of Pompeii. Here, soft vinyl is cut according to strict principles, the outcome of this process appearing as two works, one negative and one positive shape. In her oil paintings, Mona Lalim is demonstrating her own approach to the exhibition space. The abstract composite painting "Balcone" is the product of an exciting work process. In a reverse archaeological reconstruction, Lalim is exploring classical oil painting through the qualities of the oil paint itself. Working backwards through the layers, her work is unearthing memories of architectural structures and formal elements, fragments of what used to be. In this way, even time gets to play a role.

Beautiful photos
Christine Istad's beautiful abstract photographs of everyday objects and events are rooting the theme of the exhibition. In Istad’s practice, time, light and colors surrounding us are captured and concretized, as exemplified in the works Sliding doors #7 and Sliding doors #3.

All exhibited works are relating to each as well as the exhibition space surrounding them. The structures and lines are reflecting elements of the room, in addition to the aura of the art works and their essences. Thus there are a number of exciting dialogues in the show, dialogues that the viewer, too, partakes in through her mere presence.

OPEN SPACE, Bryne 2018
Open Space Exhibitions in Pennsylvania, Tromsø and Namsos - Installation, Photography, Video and Painting
OPEN SPACE, Bryne 2018
Open Space i Bryne Kunstforening
OPEN SPACE, Bryne 2018
Open Space i Bryne Kunstforening
OPEN SPACE, Bryne 2018
Open Space i Bryne Kunstforening
OPEN SPACE, Bryne 2018
Open Space i Bryne Kunstforening
The Critics for this exhibition

Kunstkritikk av Anne Therese Tveita – Aftenbladet

En gjennomarbeidet og komplett utstilling

"Open Space" i Bryne Kunstforening

Fire kunstnere tester grensene mellom det abstrakte og det konkrete rommet. Og de gjør det bra.

Bryne Kunstforening: Open Space. Hennie Ann Isdahl, maleri og skulptur. Mona K. Lalim, maleri. Christine Istad, fotografi. Lisa Pacini, skulptur. Kunstnergruppen Open Space er sammensatt av fire ulike og distinkte kunstnerskap. Gruppens utstilling i regi av Bryne kunstforening fremstår like fullt som sprunget ut av èn og samme tanke.

Tydelig fellesnevner
Sammen har de fire kunstnerne Hennie Ann Isdahl, Lisa Pacini, Mona K. Lalim og Christine Istad produsert en utstilling med en tydelig fellesnevner: Gjennom en innbyrdes intervensjon forholder de seg til arkitekturen som utgjør utstillingsrommet i Bryne gamle mølle. Via materielle og skulpturelle egenskaper, farge, luft og lys og med en nærmest intuitiv konseptuell tilnærming utforsker og tester de grensene mellom det konstruerte og det abstrakte rom. Med sine fire ulike tilnærminger, gjennom maleri, foto, installasjon og skulptur, gjør de det lekent og uanstrengt. Summen gir en gjennomarbeidet og komplett utstilling hvor elementer ved hvert utstilte verk finner berøringspunkt i det neste. Hennie Ann Isdahls minimalistiske skulptur «Gate åpner» gir en bokstavelig ramme til utstillingen. Den store geometriske aluminiumsrammen står stødig på sine sveiste jernføtter. Lakkert i glødende oransje og hvitt speiler den abstrakte konstruksjonen det konkrete rommet. Verkets form, farge og det rommet den skaper, utfordrer grensene mellom det todimensjonale og tredimensjonale og fremstår som en en fusjon mellom maleriets flate/ramme og arkitektur.

Sårbart, tilfeldig
Bakerst i utstillingslokalet står den samme kunstnerens skulptur «Gates», en nær slektning av førnevnte. Verket består av tre tilsvarende, store kvadratiske aluminiumsrammer, lakkert i monokrom blått. De tre rammene støtter hverandre i en tilsynelatende tilfeldig og sårbar konstruksjon som truer med å falle fra hverandre hvert øyeblikk. Isdahl har dekonstruert rommet til den grad at (tom)rommet utgjør dets største komponent.

Det dekonstruerte
Dekonstruksjon går igjen i utstillingen. Som i Lisa Pacinis skulptur «Soft Labyrinth». Pacini dekonstruerer klassisk arkitektur og gjenskaper antikke, arkitektoniske grunnformer i flere av sine skulpturelle verk. I «Soft Labyrinth» har hun hentet inspirasjon til formen fra Casa del labirinto i Pompeiis ruiner. Her er myk vinyl skåret etter strenge prinsipper, og resultatet fremstår som to verk, en negativ og en positiv form. Mona Lalim har i sine oljemalerier sin egen tilnærming til rommet. De abstrakte, sammensatte maleriet «Balcone» er resultatet av en spennende arbeidsprosess. Gjennom en form for reversert arkeologisk rekonstruksjon utforsker hun det klassiske oljemaleriet og selve oljemalingens egenskaper. Hun jobber seg bakover gjennom lagene Tilbake står minner om arkitektoniske strukturer og formale elementer, som fragmenter av noe som har vært. Slik får selv tiden spille en rolle.

Vakre foto
Christine Istads vakre, abstraherte fotografier med utgangspunkt i hverdagslige objekter og hendelser forankrer utstillingens tema. Hun fanger tiden, lyset og fargene som omgir oss, og konkretiserer det, som i «Sliding doors #7» og «Sliding doors #3».

De utstilte verkene har berøringspunkt hos hverandre så vel som hos lokalet som omgir dem. Konstruksjonene og linjene speiler elementer i rommet, men også verkenes aura, deres essens gjenspeiles i samme. Det foregår således en rekke spennende dialoger i rommet, dialoger som også betrakteren tar del i gjennom sin blotte tilstedeværelse.